Verejné obstarávanie

 

Publicita projektu: Nová technológia pre strojársku výrobu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencieschopnosti a trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti BD-FOAM, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie pre strojársku výrobu. Konkrétne sa jedná o CNC 3-osový stroj. Cieľ projektu napĺňa cieľ pomoci v zmysle výzvy na predkladanie projektov v rámci Podpory zavádzania inovácií a technologických transferov. Realizácia predkladaného projektu prispeje ku zvýšeniu konkurencieschopnosti a trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE, Európsky fond regionálneho rozvoja, Investícia do Vašej budúcnosti

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR, www.economy.gov.sk

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti BD-FOAM, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie na rezanie tvarových dielcov z PUR-peny

Názov a sídlo prijímateľa: BD-FOAM, s.r.o. Kragujevská 4A, 010 01 Žilina
Miesto realizácie projektu: Kragujevská 4A, 010 01 Žilina
Dátum začatia realizácie projektu: 10/2014
Dátum ukončenia realizácie projektu: 03/2015
Výška schváleného NFP: 155.025,50 Eur

Fotodokumentácia realizácie aktivít a výsledkov projektu: 

Stav PRED realizáciou projektu:

Stav PO realizácii projektu

 

 

ZAVEDENIE ZÁSADNEJ INOVÁCIE VÝROBNÉHO PROCESU V SPOLOČNOSTI BD-FOAM, s.r.o.

Cieľom predkladaného projektu je zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti prostredníctvom zásadných inovácií výrobného procesu spoločnosti.

Tento hlavný cieľ chce spoločnosť dosiahnuť prostredníctvom čiastkových cieľov, ktorými sú:

  • pomocou obstarania inovatívnych technológií dospieť k vysoko presnej a efektívnej výrobe s minimálnym odpadom a zvýšenou pridanou hodnotou výrobného procesu,
  • zavedením inovatívnych technológií znížiť priemerné náklady na jednotku produkcie,
  • inováciou výrobného procesu prispieť k zvýšeniu ochrany životného prostredia,
  • zabezpečiť podmienky pre ďalšiu tvorbu nových pracovných miest v spoločnosti.

Hlavná aktivita projektu s ohľadom na dosiahnutie cieľov bola určené na základe dôkladných analýz vedenia spoločnosti ako “Ostatné inovačné opatrenia” a jej úlohou bude inovovať 2 výrobné procesy spoločnosti:

  • Vertikálne a uhlové (tvarové) vyrezávanie do PUR peny,
  • Manuálne balenie vyrobených výrobkov do PE fólie.

Miestom realizácie projektu je budova vo vlastníctve prijímateľa umiestnená v priemyselnom areáli v meste Žilina.

Realizáciou projektu budú naplnené nasledovné merateľné ukazovatele projektu:

  • nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch - 2 FTE
  • počet inovovaných procesov - 2

Kód projektu: 313012C587
Prijímateľ: BD-FOAM, s.r.o.
Zazmluvnená výška NFP: 196 728,40 Eur

PDF na stiahnutie: Zavedenie zásadnej inovácie výrobného procesu