Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK - BDFOAM s.r.o.

1. Predmet úpravy:

Tieto Obchodné podmienky a reklamačný poriadok (ďalej len „OP“) upravujú podmienky uzatvárania obchodného vzťahu v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a ochranu spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon“). Tieto OP sa vzťahujú na kúpu tovaru, ak ich kupuje fyzická osoba a tento tovar jej neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania (ďalej len „spotrebiteľ“). OP súčasne upravujú povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť BD-FOAM, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“), dodávku tovaru, prepravné, balné, platobné podmienky a reklamáciu chybného alebo poškodeného tovaru.

Identifikácia predávajúceho:
(neslúži na vrátenie tovaru)

BD-FOAM, s.r.o.
Kragujevská 4A
01001 Žilina

IČO: 36401668
DIČ: 2020106572  
IČ DPH SK2020106572
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina vložka č. 13190/L, odd. Sro.

Tel.: 041/5001355
E-mail: info@bdfoam.sk

Orgán dozoru alebo dohľadu nad činnosťou predávajúceho:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  so sídlom v Žiline, Predmestská 71, 011 79 Žilina, P.O.Box: B-89

2. Objednávka:

 • Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Objednávka je pre spotrebiteľa záväzná.

3. Dodacie podmienky:

 • Tovar je zasielaný spotrebiteľovi prostredníctvom kuriérskej spoločnosti.
 • Tovar bude spotrebiteľovi doručený v závislosti od dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom čase, štandardne za 3-5 pracovných dní od odoslania objednávky, najneskôr však do 30 dní od odoslania objednávky. S tovarom bude doručená spotrebiteľovi aj faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad a zároveň ako záručný list. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovarov rôzne.
 • Pokiaľ požadovaný tovar nie je k dispozícii alebo sa počas dodacej doby vyskytnú nepredvídané problémy, bude predávajúci informovať spotrebiteľa na kontaktnej adrese resp. telefónnom čísle uvedenom pri objednávke.
 • V prípade, že nebude spotrebiteľovi tovar do dohodnutého termínu doručený a zároveň spotrebiteľ nebude kontaktovaný, môže zavolať na telefónne číslo 041/5001355, alebo predávajúceho informovať prostredníctvom e-mailovej adresy info@bdfoam.sk.
 • Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak ide o tovar objednaný spotrebiteľom v jednej objednávke a tovar sa dodáva oddelene okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
 • Dovoz tovaru predávajúci zabezpečuje len v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Prepravné, balné a platobné podmienky:

 • Zasielaný tovar je riadne zabalený.
 • Spotrebiteľ si môže zvoliť jeden z týchto spôsobov platby:
 • V hotovosti pri preberaní objednávky (platba na dobierku).
 • Platba vopred prevodom na bankový účet. (SK76 0900 0000 0004 2221 8392 SWIFT: GIBASKBX)
 • K cene tovaru sa pripočítava poštovné v závislosti od jeho hmotnosti a hodnoty dodávaného tovaru. Za tovar doručovaný kuriérom (expresnou službou) sa platí poštovné s ohľadom na hodnotu, rozmery a hmotnosť tovaru. Presná cena za dopravu tovaru bude spotrebiteľovi oznámená až pri telefonickom potvrdení objednávky. Balné predávajúci neúčtuje. Doručená faktúra slúži ako záručný list.
 • Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho, ktorý je zverejnený na webových stránkach www.bdfoam.sk (ďalej len „Webové stránky predávajúceho“). Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Zmeny cenníka predávajúci zverejní vždy na Webových stránkach predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovarov v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena tovaru bude spotrebiteľovi vždy oznámená pri overovaní objednávky. Potvrdením objednávky kupujúci súhlasí so zaplatením kúpnej ceny stanovenej predávajúcim.

5. Preberanie tovaru:

 • Zásielku, ktorá javí známky poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a pod.) spotrebiteľ nie je povinný prevziať. Odporúčame v takom prípade kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle 041/5001355 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy info@bdfoam.sk  a prípadne so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke.
 • Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.
 • Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke. V prípade, že spotrebiteľ tovar neprevezme v dohodnutom termíne a na uvedenej adrese, predávajúci si môže nárokovať náhradu nákladov na doručenie tovaru späť na sklad (Kragujevská 4A,01001, Žilina).

6. Vrátenie tovaru:

V prípade, že spotrebiteľovi tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku podľa § 7 Zákona do 14 dní od prevzatia tovaru a tovar predávajúcemu vrátiť.

 • Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred prevzatím tovaru podľa § 7 ods.5 Zákona.
 • Spotrebiteľ má možnosť poslať vlastnoručne podpísaný a vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol doručený spolu s tovarom, alebo môže poslať vyplnený vzorový formulár, ktorý sa nachádza na Webových stránkach predávajúceho www.bdfoam.sk (Formulár na odstúpenie od zlmuvy) ako Príloha č. 1 týchto OP, a to poštou na adresu: BD-FOAM, s.r.o., Kragujevská 399/4A, 010 01 Žilina, alebo emailom: info@bdfoam.sk.  Spotrebiteľ má možnosť uviesť dôvod vrátenia tovaru, t.j. uviesť, z akého dôvodu mu tovar nevyhovuje. Neuvedenie dôvodu vrátenia tovaru však nie je podmienkou na vrátenie peňazí.
 • Spotrebiteľ je povinný v prípade odstúpenia od zmluvy tovar vrátiť najneskôr do 14 dní od odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy a to zaslaním tovaru poštou (odporúčame zaslať ako doporučenú zásielku) na adresu:

BD-FOAM, s.r.o.
Kragujevská 4A
01001 Žilina

 • Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať zásielku tovaru vrátenú formou dobierky. Takto zaslaný tovar predajca neprijíma a bude zaslaný naspäť spotrebiteľovi.
 • Odporúčame, aby spotrebiteľ vrátil tovar kompletný a v originálnom obale, a pre uľahčenie identifikácie uviedol číslo faktúry, svoje meno a priezvisko, adresu, prípadne aby aspoň priložil kópiu faktúry. Upozorňujeme, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s nim v čase od jeho doručenia do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.
 • Predávajúci vráti peniaze za vrátený tovar (kúpnu cenu ako aj iné platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu a dodanie tovaru) najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy,  a to rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 • Priame náklady na vrátenie tovaru znáša podľa § 10 ods. 3 Zákona spotrebiteľ.
 • Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený podľa jeho osobitných požiadaviek alebo tovar, ktorý bol určený osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovar, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo audiovizuálne diela, zvukové záznamy alebo zvukovo - obrazové záznamy, ktoré spotrebiteľ rozbalil (podľa §7 ods. 6 Zákona).
 • Pri rezervácii tovaru na predajni prostredníctvom telefonického hovoru prebieha samotná kúpa produktu až na danej predajni. Preto sa na takýto nákup nevzťahuje zákon č 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru 

Odstrániteľné vady:

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo:
        a) aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
        b) namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady

Neodstrániteľné vady:

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:
        a)  na výmenu veci alebo
        b) od zmluvy odstúpiť.

Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

8. Reklamácie:

 • Predávajúci poučil spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (bod Odstrániteľné vady  tohto článku) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (bod Neodstrániteľné vady  tohto článku) tak, že umiestnil tieto Obchodné podmienky a Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 • V prípade, že spotrebiteľ reklamuje chybný alebo poškodený tovar, platia pre neho primerane podmienky uvedené v článku Vrátenie tovaru týchto OP. V prípade reklamácie tovaru je však spotrebiteľ povinný uviesť druh vady a/alebo poškodenia.
 • Pokiaľ chce spotrebiteľ reklamovať tovar, odporúčame oznámiť túto skutočnosť čo najskôr po zistení vady e-mailom info@bdfoam.sk. alebo telefonicky na 041/5001355.
 • Adresa pre uplatnenie reklamácie:

BD-FOAM, s.r.o.
Kragujevská 4A
01001 Žilina

 • O určení spôsobu vybavenia reklamácie bude spotrebiteľ informovaný telefonicky a/alebo emailom najneskôr v lehote do 10. pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 • Predávajúci zodpovedá za vady predaného tovaru (podľa §502 Občianskeho zákonníka). Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nemôže uplatňovať ten, na koho bol tovar zmluvne prevedený spotrebiteľom. Spotrebiteľ je povinný k účinnému uplatneniu záruky za vady predávajúcemu v záručnej dobe písomne oznámiť vady, ktoré tovar má, resp. uviesť, ako sa vady prejavujú a uplatniť si právo nároku na odstránenie vady v súlade s platným Občianskym zákonníkom (napr. na opravu tovaru alebo výmenu tovaru).
 • Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktorý bola poskytnutá zľava a spotrebiteľ bol pri predaji na vadu upozornený.

9. Alternatívne riešenie sporov

 • Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@bdfoam.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 • Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Škody vzniknuté počas dopravy:

 • Predávajúci zodpovedá za škody vzniknuté na tovare počas dopravy k spotrebiteľovi. V prípade, že bude tovar v prípade vrátenia tovaru poškodený alebo odcudzený počas dopravy od spotrebiteľa k predávajúcemu, je zodpovednosť za škody na tovare na strane spotrebiteľa.

11. Záruka:

 • Predávajúci poskytuje na výrobné vady tovaru 24 mesačnú záručnú dobu (záruku) (ďalej len „Zákonná záruka“) . V tomto prípade slúži faktúra zároveň aj ako doklad o záručnej dobe. Pri niektorých druhoch tovaru môže byť záručná doba predĺžená, čo predávajúci uvedie v OP. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pri predaji na telefonickú, e-mailovú alebo internetovú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy spotrebiteľ prevzal tovar od kuriéra. Pozáručný servis predávajúci neposkytuje.
 • V prípade kúpy matraca sa BDFOAM s.r.o. zaručuje, že matrac musí zodpovedať svojej kvalite a musí slúžiť svojmu účelu po dobu trvania Zákonnej záruky. Na matrace poskytuje predávajúci aj špecifickú záručnú dobu v závislosti od konkrétneho produktu
 • BDFOAM s.r.o. sa zaručuje, že po dobu trvania Zákonnej záruky je povinné vymeniť matrac v dôsledku poruchy alebo vady matracom minimálne rovnakého typu zadarmo.

12. Záverečné ustanovenia

 • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto OP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto OP je splnená zverejnením na Webových stránkach predávajúceho.
 • Tieto OP nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na Webových stránkach predávajúceho.

Dátum poslednej aktualizácie: 10.12.2021
Kontakt pre otázky a podnety spotrebiteľov:

Tel.č. : 041/5001355
e-mail: info@bdfoam.sk